Katarsis VZW, Hasseltweg 439, B-3600 Genk • info@katarsis.be
T +32.(0)11.27.27.82 • F +32.(0)11.27.48.78
 

PUBLICATIES: Project vroeginterventie Katarsis en CAD


Op woensdag 27.10.2010 werd in het kasteel van Bokrijk tijdens een druk bijgewoonde studiedag georganiseerd door het Limburgs Platform Verslaving het project Vroeginterventie van Katarsis en CAD in de kijker gezet. De inleiding werd verzorgd door Ward Lambrechts, directeur van Katarsis vzw. Vroeginterventie wordt aanzien als een verzamelnaam voor werkvormen en methodieken die zich op het grensvlak tussen preventie en hulpverlening bevinden. Voor ons is vroeginterventie de schakel bij uitstek tussen preventie en hulpverlening, in het globale aanbod naar problematisch middelengebruik.
Project vroeginterventie Katarsis en CAD
Wij definiëren ons project vroeginterventie als een methodologisch onderbouwde actie met de bedoeling personen met riskant of problematisch middelengebruik zo vroeg mogelijk te identificeren, hen te motiveren tot gedragsverandering en verder te ondersteunen bij deze veranderingstrategie. De doelstelling van vroeginterventie is het reduceren van de risico’s op schade die bij het verder zetten van gebruikspatroon van al dan niet verboden middelen zou optreden.

In de hulpverlening voelen we al lang de nood is aan vroegtijdige interventies die op een offensieve manier iedere kans te baat nemen om middelengebruik bespreekbaar te maken en zo mogelijk gedragsverandering te initiëren.

Zoals onze gedeputeerde net al aanhaalde, vroegtijdig ingrijpen kan gebeuren naar aanleiding van verschillende situaties zoals absenteïsme en slecht functioneren op school, conflicten in het gezin, gezondheidsklachten, overmatig gebruik in het verkeer, experimenterend druggebruik, e.a.

De troeven daarbij zijn:
• de mogelijkheid om een vertrouwensrelatie met de cliënt en het gezin, de directe omgeving op te bouwen
• laagdrempelig en niet-stigmatiserend aan de slag gaan
• er vroeg bij te zijn alleen al is meer dan de moeite waard: bijkomend voordeel is dat vroegtijdige interventie goedkoper uitvalt dan een gespecialiseerd hulpverleningsaanbod achteraf!

In Limburg zijn we trouwens erg blij dat het provinciebestuur beleidsmaatregelen durft te nemen die kansen creëren om vroeginterventie te implementeren in verschillende sectoren zoals onderwijs, bijzondere jeugdzorg, politie, welzijnswerk en gezondheidszorg. Deze maatschappelijke sectoren zijn geschikte kanalen om aan geïndiceerde preventie te doen bij de doelgroep van riskante en problematische middelengebruikers.

In al deze sectoren zou vroeginterventie als methodiek deel moeten uitmaken van een te ontwikkelen alcohol- en drugbeleid.

In Limburg hebben provinciebestuur, politie en onderwijsinstellingen trouwens goed begrepen dat vroeginterventie deel uit maakt van een goed lokaal beleid.

Als we de implementatie van vroeginterventie naar een hogere versnelling willen zien gaan, zullen er ook ondersteunende maatregelen nodig zijn vanuit de verschillende overheden: investeren in sensibilisering van alle betrokkenen, deskundigheidsbevordering van intermediairen en netwerkvorming rond vroeginterventie, zijn dan belangrijke stimulansen die de overheid kan geven.

Ons bestaande initiatief ‘vroeginterventie’ dat reeds enkele jaren goede evaluaties krijgt, wordt best structureel gefinancierd en verankerd in het bestaande aanbod. Hoe dat moet gecombineerd worden met de afbouw van de bevoegdheden van de provinciebesturen is mij trouwens een raadsel, maar dit geheel ter zijde!

Deze studiedag heeft tot doel om werkers in de betrokken sectoren beter te laten kennis maken met vroeginterventie en het project in Limburg. We willen samen met jullie van gedachten wisselen over hoe we in de nabije toekomst vroeginterventie tot een vaste waarde kunnen laten uitgroeien in het continuüm tussen preventie en hulpverlening.
© 2020 KATARSIS VZW • info@katarsis.be • +32.(0)11.27.27.82