Katarsis VZW, Hasseltweg 439, B-3600 Genk • info@katarsis.be
T +32.(0)11.27.27.82 • F +32.(0)11.27.48.78
 

SPECIFIEK AANBOD : Familiewerking binnen de Therapeutische Gemeenschap en het Tussenhuis.


De familiewerking stelt zich de volgende doelen:

• De verbinding bevorderen tussen het programma van de Therapeutische Gemeenschap en de familiale context;
• Het opbouwen van een werkelijke dialoog tussen de bewoner en de voor hem belangrijke relaties (familie, partner).
Werkwijzen:

De familie ontlasten, informeren
Verslaving met al zijn uitwassen en consequenties legt een grote druk op de familiale context. Het is daarom aangewezen de context te ontlasten en tot rust te laten komen. Om ouders in staat te stellen de ‘zorg’ van het afhankelijk kind over te laten aan anderen, is het belangrijk hen voldoende te informeren over de verdere behandeling. Informatieverstrekking maakt dat ouders meer inzicht krijgen in de verslaving en in de problemen die hierbij opduiken. Ouders worden eveneens geïnformeerd over regels en afspraken.

Gezin samenbrengen:
Elk gezin van een bewoner die verblijft in de TG, krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan gezinsgesprekken. De manier van werken wordt aangepast aan de mogelijkheden en het ritme van het gezin: sommige gezinnen hebben meer tijd nodig, terwijl nog anderen niet onmiddellijk het nut inzien van dit voorstel. Het doel van het samenbrengen van de leden uit het gezin ligt in ‘het onder woorden brengen’ van hoe ieder binnen het gezin de relaties ervaart (bevredigend, frustrerend, moeilijk…). Wat gebeurt er in het hier en nu binnen die gezinsrelaties? Wie vraagt om verandering? Wie neemt concrete initiatieven? Wat gebeurde er op het ogenblik dat gezinslid begon te gebruiken? Wat denken de andere gezinsleden hiervan? Waar kan men de draad terug opnemen om opnieuw tot communicatie te komen? Waar haakt men af? Bij welke problemen? Hoe komt de communicatie gewoonlijk tot stand in het gezin? (verbaal-nonverbaal). Wat zou er kunnen veranderen in het gezin zodat elk gezinslid zijn eigen ruimte heeft zonder een bedreiging te vormen voor de andere gezinsleden.

Gesprek met ouders i.v.m. anamnese:
De reconstructie van de voorgeschiedenis, het verloop en de ontwikkeling van het proces zoals dit werd ervaren, waargenomen en gereconstrueerd door de ouders.
© 2021 KATARSIS VZW • info@katarsis.be • +32.(0)11.27.27.82