Katarsis vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Katarsis vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Katarsis vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kan u met ons of onze DPO (data protection officer) contact opnemen. Indien u contact opneemt met onze DPO verzoeken wij u om te vermelden over welke vzw uw vraag betreft.

Contactgegevens vzw
Katarsis vzw
Hasseltweg 439, 3600 Genk
011 / 27 27 82
info@katarsis.be

Contactgegevens DPO
dpo@groeplitp.be
Larissa Meyskens: 0472 / 01 36 87

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan een levend persoon gelinkt kunnen worden en zo direct of indirect toelaten om u als persoon te identificeren (bv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,…).

Welke gegevens verwerken wij?

Bij de aanmelding houden we administratieve, sociale en (para)medische gegevens bij die noodzakelijk zijn voor diagnose, verstrekken van gezondheidszorg en facturatie.

 • Persoonsgegevens
 • Sociale administratieve gegevens
 • Behandelingsgegevens en –geschiedenis
 • Overzicht en geschiedenis van middelengebruik
 • Dagelijkse rapportage
 • Medische gegevens
 • Medicatiefiche
 • Juridische gegevens
 • Gegevens van netwerk

Tijdens de verdere begeleiding of behandeling wordt het dossier verder aangevuld en geactualiseerd.

Waarom worden gegevens verwerkt en bewaard?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden :

 • Het opstellen van een behandelingsplan / zorgplan
 • Het stellen vaan een diagnose
 • Het opvolgen van behandeling

Deze verwerking kan indien :

 • U hiervoor toestemming geeft.
 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent.
 • Wij hiertoe een wettelijke verplichting hebben.
 • Dit van vitaal belang is.
 • Dit van algemeen belang is.
 • Wij een gerechtvaardigd belang hebben.

Hoelang worden de gegevens bewaard?

Katarsis vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gezien de bewaartermijn voor medische gegevens wettelijk bepaald is op 30 jaar, is dit bijgevolg ook de termijn dat uw gegevens bij ons bewaard zullen worden.

Beroepsgeheim

Persoonsgegevens zijn beschermd door het beroepsgeheim. Elke medewerker is hieraan gebonden voor alle info die hij/zij verneemt in de uitoefening van zijn/haar job (zoals gestipuleerd in artikel 458 van het Strafwetboek en art. 9 §1, 8° van het GGZ Decreet 1999). Persoonsgegevens kunnen bijgevolg slechts onder zeer strikte voorwaarden worden doorgegeven.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

 • Het administratief personeel dat noodzakelijk is om de doeleinden van de verwerking te bereiken;
 • De directeur van Katarsis vzw, die toegang heeft tot alle dossiers vanwege de eindverantwoordelijkheid;
 • Andere zorgverleners, binnen de voorwaarden van het gedeeld beroepsgeheim;
 • Indien de betrokkene zich in een bijzonder wettelijk regime zou bevinden (bv. internering), eveneens aan actoren die deel uitmaken van die regeling (bv. justitieassistenten);
 • Aan de personen voor wie de cliënt expliciet toestemming verleent;
 • De overheid, indien hiervoor een regelgevende basis is.

Treatment Demand Indicator

De TDI omvat de registratie van de behandelingsaanvragen die betrekking hebben op een probleem van misbruik of afhankelijkheid van illegale drugs of van alcohol. De gegevens die nodig zijn voor deze registratie worden geanonimiseerd.

Zorginhoudelijke inspecties

Verder laat het mozaïekdecreet van 25 juli 2016 toe dat personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die door de Vlaamse Regering belast zijn met het toezicht op de naleving van de regelgeving in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid het recht hebben om, voor de uitoefening van die toezichtsopdracht, inzage te vorderen van alle noodzakelijke documenten en informatiedragers, met inbegrip van documenten en informatiedragers die persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, bevatten.

https://www.departementwvg.be/zorginspectie

Wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitszorg

In het kader van wetenschappelijk onderzoek kunnen enkel persoonsgegevens gebruikt worden indien de cliënt hiervoor toestemming geeft.
In het kader van kwaliteitszorg voeren we regelmatig metingen uit, nemen wij deel aan studies en maken we rapportages op. Hierbij maken we enkel gebruik van geanonimiseerde gegevens.

Wat zijn de rechten van de patiënt?

Recht op informatie over de verwerking

U heeft de mogelijkheid om een reeks algemene gegevens te verkrijgen over : de verwerkingsverantwoordelijke, het doel van de verwerking, de ontvangers van de persoonsgegevens, de opslagtermijn en de contactgegevens van de DPO.

Recht op inzage

U heeft het recht om zelf en rechtstreeks de gegevens in te zien die over u zijn opgeslagen. Daarnaast heeft u recht op een kopie en recht tot inzage van belangrijke samenhangende informatie zoals aan wie deze gegevens worden verstrekt, de bron van de gegevens en het mogelijke bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op basis van opgeslagen gegevens.

Recht op verbetering

U kan verbetering eisen voor uw gegevens zodat deze op ieder tijdstip correct zijn. Dit geldt niet voor gegevens waar de medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke een beoordelingsbevoegdheid hebben.

Recht op gegevenswissing

U kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor Katarsis vzw, permanent en volledig verwijderd worden; in sommige gevallen (bijvoorbeeld bij medische gegevens) verbiedt de wet een wissing.

Recht op beperking van de verwerking

U aanvaardt dat de gegevens verder bewaard worden maar dat hun mogelijk gebruik en de verdere verspreiding beperkt of stopgezet worden.

Recht op gegevensoverdracht

U kan vragen dat uw gegevens worden overgemaakt aan een andere dienst/hulpverlener.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan rechtstreeks bij ons of bij onze DPO.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Katarsis vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 02/09/2021. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. U kan ons contacteren indien u deze wilt raadplegen.