Voor wie

Mannen en vrouwen vanaf 16 jaar met problemen rond illegale drugs, al dan niet in combinatie met alcohol en/of medicatie. Je bent bereid om een langdurig therapeutisch programma aan te pakken. Je ziet de noodzaak om je te verdiepen in de betekenis van jouw verslaving.

Modules

Module 2

Duur

De richtlijn is 3 maanden waarvan 6 weken in het “Onthaal-programma” en 6 weken in de “TG-groep”.

Doelstellingen

Je maakt kennis met de werking van TG en de groep.

Een geleidelijke aanpassing aan de tijdstructuur en het leven in groep wordt voorzien. We beogen een verdere uitdieping van de problemen die je ervaart in het leven en je maakt een concreet handelingsplan, zodat er een doorleefde keuze kan gemaakt worden voor een eventuele langdurige behandeling.

TG is een actief programma waar menselijk contact en werken centraal staan: open en eerlijk zijn over jezelf, verantwoordelijkheid op nemen t.o.v. jezelf en de groep. We werken aan het ontwikkelen en het versterken van je persoonlijkheid en dit bevordert je herstelproces. Deze module richt zich voornamelijk op je gedrag in relatie met de groep.

Module 3

Duur

De richtlijn is 3 maanden.

Doelstellingen

We focussen meer op de emotionele beleving, leren stilstaan , voelen en omgaan met aangename en onaangename gevoelens die tijdens het herstelproces op je pad komen. Wat betekenen  ze en hoe belemmeren ze je nuchtere leven? Hoe kan ik ze terug in contact brengen met de ander om zo tot betere relaties te komen?

In deze module worden je verantwoordelijkheden uitgebreid: vb. op hobby en weekend gaan, winkelen, wegwijs maken van nieuwe bewoners?

Module 4

Duur

De richtlijn is 3 maanden.

Doelstellingen

Jouw re-integratie in de maatschappij wordt verruimd. Er wordt gestreefd naar een verdere uitbreiding van je sociale netwerk, externe activiteiten en weekendopvulling. Oriëntatie naar vrijwilligerswerk, eventueel een opleiding of herscholing krijgt plaats. Therapieën richten zich meer naar moeilijkheden die ervaren worden bij deze re-integratie, hervalpreventie, emotionele verdieping en de voorbereiding naar het tussenhuis.

Tussenhuis

Duur

De richtlijn is 3 maanden maar is sterk afhankelijk van de individuele noden.

Doelstellingen

Je gaat nu begeleid zelfstandig wonen met een kleinere groep in het tussenhuis in het Genkse. In deze module staat de organisatie van jouw leven centraal. Je neemt je verantwoordelijkheid in de maatschappij opnieuw op door vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast probeer je je opgedane ervaringen en vaardigheden te toetsen aan de werkelijkheid. Er is nog de mogelijkheid tot deelname aan verschillende therapiegroepen in de TG. Daarnaast is er opvolging en begeleiding door een aantal professionelen.

Tussenhuis

Duur

3 maanden maar sterk afhankelijk van de individuele noden.

Doelstellingen

In deze module voorzien we de mogelijkheid om vanuit het tussenhuis te solliciteren, een opleiding te starten en een woonst te zoeken. Je richt je naar volledige zelfstandigheid. In deze module is er steeds de nodige ondersteuning door onze begeleiding.

Tewerkstelling is een belangrijk deel van deze module. We willen iedereen zo goed mogelijk voorbereiden door onze tewerkstellingsbegeleiding gedurende het hele traject. Deze begeleiding bestaat uit competentiemanagement, aanleren van werkattitudes en werkwaarden, trajectbegeleiding naar werk (beschermd circuit en NEC). Daarnaast hechten we veel belang aan kennis van sociale media, sollicitatietechnieken en computervaardigheden.

Nazorg

Je kiest om volledig zelfstandig te wonen of terug naar je thuis te keren. Er is de mogelijkheid voor ambulante begeleiding in Katarsis. Daarnaast kan je deelnemen aan de nazorggroep. Dit is een groep ex-bewoners die maandelijks samen komt om gedachten te wisselen en ervaringen te delen.

Herstelgroep Filia

“Filia”: Grieks voor vriendschap. Vriendschap staat bij ons voor hoop, sociaal contact, sociale waardering, betekenis en zingeving.

Filia is opgericht door mensen in herstel van een verslaving die reeds een hulpverleningsproces doorlopen hebben. Dit kan een residentiële opname zijn, ambulante begeleiding bij Zorggroep Zin, individueel bij een psycholoog of met hulp van familie of vrienden. Het groeide vanuit de nood om na een behandelproces het eigen herstelverhaal te kunnen delen met lotgenoten. Spreken uit herkenning, support en erkenning krijgen van elkaar zorgen voor gevoelens van verbinding. Daar wij contact als een grote waarde zien willen wij hier ook na ons behandelprogramma aandacht aan schenken. Eén zondag in de maand komen we samen voor een groepsgesprek onder leiding van een ervaringsdeskundige. De deelname is vrijblijvend.

Naast de maandelijkse bijeenkomsten wil Filia zich inzetten voor anderen. In Katarsis vzw zelf verzorgen we herstelverhalen voor de bewonersgroepen die enorme hoop ontwikkelen door het horen van deze positieve verhalen. Externe organisaties die hun geloof willen versterken door de herstelverhalen kunnen de vraag hiervoor stellen aan Filia.

Tot slot organiseerden Filia reeds verschillende hersteldagen in Katarsis. Activiteiten voor familie, vrienden, bewoners die nog in het begin van hun herstel zijn, verbreden het contact en geven zin aan iedere deelnemer.

Uit de herstelgroep ontsprong vervolgens de familiegroep “Spero”.

Deelwerkingen

Ouderschapswerking

Met de ouderschapswerking proberen we meer recht te doen aan “ouders in opname”, het ouder-zijn meer plaats te geven.

Het doel is jou, als ouder te ondersteunen bij de opvoeding van de kinderen.

Tweewekelijks vindt er een ouderschapsgroep plaats waar thema’s en moeilijkheden rond ouderschap bespreekbaar zijn. Er is aandacht voor een kindvriendelijke omgeving binnen Katarsis. Ouder-kind activiteiten worden georganiseerd. Eventueel kan extra ondersteuning voorzien worden m.b.t. het ouderschap, begeleid bezoek, individuele gesprekken, etc.

Het opvoedingsondersteunend werken met ouders die in de residentiële drughulpverlening verblijven, is uniek in onze regio en heeft een belangrijke meerwaarde voor cliënt-ouders. We trachten de relatie tussen jezelf en je kinderen te verbeteren en/of te onderhouden. Schuldgevoelens een plaats leren geven,  alsook ondersteund en/of begeleid worden op vlak van ouderlijke vaardigheden geeft onze zorg een extra dimensie.  Tot slot heeft onze ouderwerking de ambitie om preventief te werken naar kinderen van verslaafde ouders.

Familiewerking

Katarsis bevordert via de familiewerking de verbinding tussen het programma en jouw familiale context. Familie, partners en vrienden kunnen een belangrijke bron van steun zijn doorheen je herstelproces.

Verslaving met allerlei problemen die zich daarbij stellen legt een grote druk op de familiale context. We vinden het belangrijk het netwerk daarom te informeren en te betrekken bij het herstelproces. Daarom organiseren we met regelmaat netwerkgesprekken. We merken dat informatieverstrekking meer inzicht geeft in de verslaving en de betrokkenheid vergroot.

Indien je dit wenst krijg je samen met je gezin de mogelijkheid elke module deel te nemen aan gezinsgesprekken. De manier van werken wordt aangepast aan de mogelijkheden en het ritme van het gezin: sommigen hebben meer tijd nodig, terwijl nog anderen niet onmiddellijk het nut inzien van dit voorstel. Het doel van het samenbrengen van gezinsleden is ‘het onder woorden brengen’ van hoe ieder de relaties ervaart (bevredigend, frustrerend, moeilijk…). Wat gebeurt er in het hier en nu binnen die gezinsrelaties? Wie vraagt om verandering? Wie neemt concrete initiatieven? Wat gebeurde er op het ogenblik dat het gezinslid begon te gebruiken? Wat denken de andere gezinsleden hiervan? Waar kan men de draad terug opnemen om opnieuw tot communicatie te komen? Wat zou er kunnen veranderen in het gezin zodat elk gezinslid zijn eigen ruimte heeft zonder een bedreiging te vormen voor de andere gezinsleden?

Genderwerking

Niemand ontsnapt aan de man-vrouwstereotypen. Katarsis zet volop in op gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.

Met ons project PINK willen we vrouwen tijdens de opname de nodige aandacht en ondersteuning bieden en hen een plaats geven voor hun ‘vrouw zijn’. Onze vrouwenwerking is intussen uitgegroeid en heeft een volwaardige plek gekregen in ons centrum.

Werking

Twee-wekelijks vindt er een vrouwengroep plaats met alle vrouwen die in ons centrum zijn opgenomen. In deze groep worden thema’s zoals relaties, seksualiteit, grenzen, zelfbeeld, enz. besproken. Daarnaast hebben de vrouwen wekelijks een uur samen vrije tijd in ons centrum en nemen ze deel aan een vrouwenactiviteit.

Maandelijks is er voor de vrouwen die in onze TG verblijven een vrouwendag, samen met de vrouwen van TG De Kiem, De Sleutel en De Spiegel.

Naast dit aanbod hechten wij veel belang aan een vrouwvriendelijke basishouding. Bovendien houden wij rekening met hun familie, partner, kinderen en sociaal netwerk.

Diversiteitswerking

Karşılama, WELKOM, benvenuto, welcome, …. 23.5% van de inwoners in Limburg hebben een etnisch-culturele afkomst. Een dergelijk groot percentage aan diverse culturen enkel al in Limburg kunnen we niet zomaar negeren, vandaar dat wij voldoende aandacht hieraan willen besteden. Tijdens de opname zoeken we samen naar de gelijkenissen tussen de verschillende culturen om zo samen te kunnen werken aan het herstelproces. Aan de hand van onze transculturele visie proberen we onze zorg zo goed mogelijk aan te passen aan de individuele noden van elke bewoner.

Er wordt in het programma ruimte gemaakt om wekelijks samen te komen in een diversiteitsgroep waar we samen bepaalde thema’s bespreken zoals; waarden en normen, cultuur, geloof, enz …. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt en positief kan starten aan zijn programma. Bovendien wordt er tijdens het programma ten alle tijden rekening gehouden met familieleden, partner en het sociaal netwerk.

Non-verbale therapie

Tuintherapie

Een tuin is een goede plaats om onze gedachten te verzetten en een vorm van fysieke arbeid die zeer goed scoort op het dalen van het stressniveau. Het is een goed tegengif voor gepieker en de lichaamsbeweging geeft ons energie. Werken in de vrije natuur, ademen van zuivere lucht voeden onze gezondheid.  Een locatie als de tuin laat ons toe ‘vrij’ te zijn.

Een tuin biedt ook de mogelijkheid om bezoek te ontvangen, te sporten, te rusten, samen te zijn, therapie te krijgen, … . Het heeft een helende werking en draagt bij tot ons welbevinden.

Tuinieren en dan zeker “moestuinieren” leert ons zelfredzaam en dus onafhankelijk te zijn. Je moet verantwoordelijkheden nemen wil je de kans op een goede oogst vergroten. Deze vaardigheden vergroten ons zelfvertrouwen, een belangrijke factor in de preventie van psychische problemen.

In samenwerking met Terra-therapeutica, PXL Green & Tech, PXL Healthcare – ergotherapie en Bee Green zijn we sinds 2014 op weg om de begrippen tuintherapie en therapeutisch tuinieren uit te werken binnen Katarsis vzw.  Na onderzoeken door studenten zijn we er in geslaagd om een tuinplan te ontwerpen.  Hiervoor werd reeds een faseringplan uitgewerkt, waarbij alle activiteiten werden uitgeschreven.  Eén van de volgende projecten is het uitschrijven van een onderhoudsplan en het ontwerpen van een kindertuin.

Equitherapie

Binnen de equitherapie wordt het paard als medium gebruikt waardoor een driehoeksrelatie tot stand komt tussen paard, therapeut en deelnemer. Het paard is als onbevooroordeeld wezen aanwezig en reageert direct op onze lichaamstaal. We willen binnen de equitherapie doelgericht werken aan fysieke, psychische of sociale obstakels. Voor de deelnemer is feedback ontvangen van een paard vaak veiliger en aangenamer dan van een persoon. Tijdens de sessies komen persoonlijke doelstellingen en werkpunten van de deelnemer aan bod. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het ontwikkelen en vergroten van zelfvertrouwen en positief zelfbeeld
 • Bewust worden van de persoonlijke ruimte om eigen grenzen te bewaken
 • Tools en handvaten aanleren om stressvolle situaties te hanteren
 • Bevorderen van communicatievaardigheden en het emotioneel welbevinden
 • Verminderen van emotionele blokkades
 • Ervaren van angst, frustraties, onmacht… en hier op een creatieve manier mee experimenteren in contact met het paard

Theatertherapie

 • STERK! is een driejarig  educatief podiumproject rond drugsproblematiek o.l.v. Ingrid Dullens (Coach artistieke team van theaterhuis Mals Vlees).
 • Wekelijks vindt er een theatergroep plaats waar vrijblijvend bij aangesloten kan worden. Het doel is onze bewoners in contact brengen met de inspirerende theatermethodieken. Dit  werkt versterkend, grensverleggend en de emotionele ontwikkeling en expressie wordt gestimuleerd. Theater vergroot de cognitieve, fysieke, sociale en creatieve vaardigheden.
 • Binnen het podiumproject STERK! werken we aan een uniek podiumproject. Het project wordt elk jaar opgestart in september/oktober, om in maart van het jaar nadien getoond te worden op twee speelplekken, zowel in vrije voorstelling als in schoolvoorstelling.

Transardennaise

Jaarlijks organiseren we de Transardennaise. Dit is een meerdaagse trektocht met mountainbike of te voet in de omgeving van Aywaille. Gedurende 5 maanden besteden we aandacht aan de voorbereidingen en intense trainingen. De laatste jaren voegen we hier “Creatarsis” aan toe. Dit onderdeel geeft uiting aan de creativiteit van onze bewoners maar we gaan ook op lichamelijk gebied de uitdaging aan via yoga.

Via dit project streven we naar een gezonde manier van ontladen en het draagt bij aan het beheersen van agressie. De draagkracht verhoogt door mekaar hierbij te ondersteunen en te motiveren om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Wekelijks worden er twee oefenmomenten voorzien om de vaardigheden beter onder de knie te krijgen en te leren van mekaars kwaliteiten.

Prijs

Prijs per dag (= zelf te betalen)

Situatie bij je ziekenfonds (code)Gewoon tarief
Bvb code 110/110
Voorkeurtarief
Bvb code 111/111
Ten laste bij de ouders op het ziekenboekje
Per dagPer dagPer dag
Dag 1€ 46,69€ 6,90€ 34,17
Alle andere dagen€ 19,42€ 6,90€ 6,90

Andere kosten

Naast de ligdagprijs kunnen ook nog een aantal andere kosten aangerekend worden die niet door het ziekenfonds terugbetaald worden. Hier geldt dat je betaalt wat je verbruikt of nodig hebt.

Weekgeld

Je krijgt een vastgelegd bedrag per week om zo terug te leren omgaan met geld. Met je weekgeld kan je je persoonlijke aankopen doen zoals: tabak, hygiëneproducten, postzegels, consumpties, hobby,…
Het weekgeld verhoogt naarmate de vorderingen in het programma afhankelijk van je financiële mogelijkheden.

Medicatie

Alle medicatie met uitzondering van ontwenningsmedicatie.

Raadpleging, behandeling en geneeskundige verzorging

Kosten door zorgverstrekkers die niet aan onze instelling verbonden zijn, zijn niet inbegrepen in de ligdagprijs en dus extra te betalen: artsen-specialisten, tandartsen, kinesitherapeuten,… Verstrekte zorgen door thuisverpleegkundigen, huisartsen en psychiaters zijn wel in de ligdagprijs inbegrepen.

Veelgestelde vragen

 • Als je het gevoel hebt dat een kortdurend programma niet voldoende voor je is, als je al een aantal opnames achter de rug hebt en het lukt niet om je leven terug op de rails te krijgen, tot slot hebben de hoeveelheid van je gebruik, lengte van verslavingsgeschiedenis, aangetaste levensdomeinen invloed op je keuze voor een langdurig programma.

 • De richtlijn van iedere module is 3 maanden. Er is de mogelijkheid om alle modules te volgen. Er zijn 6 residentiële modules dus een programma duurt maximaal 18 maanden. Omdat we iedere situatie ook apart bekijken, kan dit afwijken afhankelijk van je noden.

 • Na iedere module kan je positief afronden. Deze afronding wordt samen met je teamcoach voorbereid. Tijdens een module afronden is een negatieve afronding.

 • Bij opname in de TG wordt verwacht dat je een cleane urinestaal kan afleveren. In bepaalde situaties is het mogelijk dat ondersteunende medicatie mogelijk is.

 • Ja dit kan. Er is de verwachting dat je urinestaal clean is en dat je ervaring hebt met het TG programma. Zo niet, raden we aan om eerst Detox en/of Onthaal te doen.

 • Een groepsprogramma is zeer waardevol als je te kampen hebt met een verslavingsprobleem. In een groep met lotgenoten ontmoet je mensen die echt begrijpen wat jij voelt. Je staat voor dezelfde uitdagingen: “hoe kan ik mijn leven terug in handen nemen, hoe mijn plaats in de maatschappij terug vinden?” Je kan leren van elkaar door enerzijds steun te vinden maar anderzijds ook door confrontatie. In de TG werken we met het zelfhulpprincipe waar eerlijkheid, solidariteit en verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Belangrijk is om een veilig klimaat te scheppen waardoor groeikansen optimaal benut kunnen worden. Zoals de Britse schrijver en journalist Johann Hari zegt: “the opposite of addiction is not sobriety but human contact”, dit vertaald naar een TG spreuk: “jij alleen kan het, maar je kan het niet alleen”.

 • We hechten veel belang aan een positief contact tussen onze bewoners en hun kinderen. We proberen iedereen de mogelijkheid te bieden om op regelmatige basis, dit kan wekelijks zijn, de kinderen te bezoeken of de kinderen te verwelkomen in onze kindvriendelijke tuin en kinderkamer.

 • Bij tewerkstelling zorgt de centrumarts voor een wettelijk afwezigheidsattest voor de duur van de opname.  Je kiest zelf of je de werkgever wil inlichten over je opname.

 • Indien je financiële middelen het mogelijk maken, kan je via onze sociale dienst een bepaald budget aanvragen om nieuwe kledij, schoenen en/of andere aankopen te doen.

 • Bij voorkeur heb je het hele programma positief afgerond met inbegrip van de nazorg. Bij vroegtijdig afronden na een module en het clean blijven van een jaar kan er bekeken worden als je kan gradueren.